ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE TIMMERSPECIALIST,  
GEVESTIGD TE TWIJZELERHEIDE 
INSCHRIJVING K.V.K. 01121623 
TEL: +316-51.63.22.51 
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE TIMMERSPECIALIST 

RECHTSVORM: EENMANSZAAK 

1. DEFINITIES 

1.1 Gebruiker algemene voorwaarden: De Timmerspecialist 

1.2 Opdrachtgever: iedere (rechts)-persoon die aan De Timmerspecialist een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n). 

1.3 Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door De Timmerspecialist uit anderen hoofde worden verricht, dit alles in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging c.q. alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn. Onder deze werkzaamheden wordt ondermeer maar niet uitsluitend verstaan, het in opdracht aannemen en uitvoeren van sloop-, timmer- metsel- en alle overige bouw- en constructiewerkzaamheden m.b.t. wanden, plafonds, vloeren, daken, ramen, alsmede renovatie, onderhoud, reparatie en restauratie, zowel binnen als buiten, dit alles in de ruimste zin van het woord, voor zowel bedrijven, particulieren en instellingen. 

1.4 Opdrachten: opdrachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden verstrekt. 

1.5 Bescheiden: alle door opdrachtgever aan De Timmerspecialist ter beschikking gestelde en/of alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door De Timmerspecialist vervaardigde goederen waaronder ondermeer stukken en gegevensdragers. 

1.6 Ingeval De Timmerspecialist als opdrachtgever optreedt, dienen al zijn leveranciers en/of onderaannemers de navolgende huisregels in acht te nemen: 

Huisregels

Indien er sprake is van onderaanneming door zogeheten ZZP’ers, dienen deze 

onderaannemers een geldige Verklaring van Arbeidsrelatie te overleggen, bij het ingebreke 

blijven hiervan kan niet tot betaling worden overgegaan. 

Indien er sprake is van onderaanneming door onderaannemers die in het bezit zijn van personeel dienen deze onderaannemers hun G-rekening aan De Timmerspecialist 

kenbaar te maken en zal er betaling plaats vinden op basis van de wettelijke normen die gelden voor de wet ketenaansprakelijkheid. 

2. ALGEMEEN 

2.1 Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan De Timmerspecialist een opdracht tot levering van diensten of anderszins wenst te verstrekken of verstrekt, goederen van haar wenst te kopen of koopt, goederen van haar wenst te huren of huurt, danwel enige overeenkomst van ander aard met haar wenst te sluiten of sluit. 

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen De Timmerspecialist en opdrachtgever. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van De Timmerspecialist, waarvan voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken. Alle opdrachten worden slechts onder de navolgende voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en deze zaak door De Timmerspecialist schriftelijk is bevestigd. Bedingen die de kern van de prestatie weergeven worden overeengekomen in een door De Timmerspecialist op te stellen opdrachtbevestiging. 

2.3 Afspraken met personeel en/of derden die namens De Timmerspecialist werkzaamheden verrichten, binden De Timmerspecialist niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.  

2.4 De opdrachtgever erkent toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan De Timmerspecialist, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen. Een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende. 

2.5 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij telkenmale schriftelijk bevestigd. 

2.6 Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, welke afwijken van deze voorwaarden binden De Timmerspecialist slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd. 

3. OFFERTES 

3.1 Alle aanbiedingen zijn tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. De Timmerspecialist is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd. 

3.2 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs. De daadwerkelijk door De Timmerspecialist gewerkte uren, alsmede de daadwerkelijk door De Timmerspecialist gemaakte kosten zullen worden doorberekend. 

3.3 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. 

3.4 Indien een opdracht uitblijft, behoudt De Timmerspecialist zich het recht voor het gemaakte ontwerp c.q. teken en calculatiekosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen, een en ander slechts dan wanneer van een diepgaande studie van het project gesproken kan worden en alsdan in overleg met aanvrager naar gebruik en billijkheid berekent. 

3.5 Alle door De Timmerspecialist opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij op de 

opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

3.6 Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden, zo zal De Timmerspecialist gerechtigd zijn om opgetreden verhoging van lonen, sociale lasten, werkgeverslasten, alsmede verhogingen van andere tarieven, welke voor De Timmerspecialist kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen. 

3.7 Indien de uitvoering van een opdracht, waarvoor offerte is gevraagd, niet aan De Timmerspecialist wordt opgedragen, is opdrachtgever verplicht de offerte, compleet met alle daarbij behorende stukken binnen acht dagen franco aan De Timmerspecialist terug te zenden, bij het in gebreke blijven hiervan heeft De Timmerspecialist het recht de gemaakte kosten volledig door te berekenen. 

3.8 Ten aanzien van alle aangeboden goederen en diensten gelden, naast hetgeen daaromtrent in de catalogi, monsters en/of brochures staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties vooral, wordt uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt ten aanzien van nuances in de kleuren en/of diktes van de te leveren goederen. Geringe afwijkingen van de voorgenoemde afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. 

4. OPDRACHTEN 

4.1 Een opdracht bindt opdrachtgever. De Timmerspecialist is pas gebonden aan een opdracht door verzending van de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan De Timmerspecialist kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. 

4.2 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan De Timmerspecialist ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door De Timmerspecialist zijn bevestigd. 

4.3 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gebonden aan De Timmerspecialist alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden. 

4.4 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht. 

4.5 Wijzigingen en/of annuleringen van gegeven opdrachten binden De Timmerspecialist pas na schriftelijke acceptatie. 

4.6 Schriftelijke opdrachten van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden. 

4.7 De Timmerspecialist behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden. 

4.8 Alle andere opdrachten dan die gegeven voor onbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging of door het door partijen nader te bepalen tijdstip. 

4.9 Bij opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzeggingstermijn in acht te nemen van ten minste drie maanden door middel van een aangetekend schrijven. 

4.10 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft De Timmerspecialist het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Alle andere opdrachten dan die gegeven voor onbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging of door op het door partijen of het gebruik bepaalde tijdstip. 

4.11 Het is opdrachtgever niet toegestaan noch gedurende de uitvoering van de opdracht, noch gedurende een periode van zes maanden na afloop van de opdracht, op enigerlei wijze een overeenkomst aan te gaan met door of namens De Timmerspecialist bij opdrachtgever te werkgestelde of met door of namens De Timmerspecialist bij de opdracht voor opdrachtgever betrokken derden. Zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van € 2000,00 (zegge: tweeduizendeuro) voor elke overtreding per week dat de overtreding voortduurt. 

4.12 Indien tijdens de looptijd van de opdracht wijzigingen plaatsvinden in bijvoorbeeld loon en/of andere kosten, tengevolge van wijzigingen in de betrokken CAO, dan wel als gevolg van wetten, besluiten en/of beschikkingen van overheidswege, of indien wijzingen plaatsvinden in de kosten van gebruikte hulpstoffen, materialen en dergelijke zal een prijsaanpassing plaatsvinden, in beginsel overeenkomstig de door het ministerie van economische zaken bij schriftelijke beschikking toegestane maximale prijswijziging. Bij het ontbreken van een hierboven bedoelde prijsbeschikking zal een wijziging plaatsvinden conform de representatieve rapportage van de overkoepelende 

bedrijfsorganisatie. 

5. LEVERING EN UITVOERING VAN DE OPDRACHT 

5.1 In het geval van levering van gegevens door de opdrachtgever is De Timmerspecialist, behoudens ingeval van door de opdrachtgever te bewijzen schuld of eigen opzet aan de zijde van De Timmerspecialist, niet aansprakelijk voor het niet compleet zijn van de aangeleverde gegevens. 

5.2 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie, in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in artikel 10. 

5.3 Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van De Timmerspecialist, tenzij door haar schuld veroorzaakt. Indien oponthoud of vertraging aantoonbaar aan opdrachtgever is te wijten, is De Timmerspecialist gerechtigd eventuele schade naar redelijkheid en billijkheid berekend, door te berekenen aan opdrachtgever. 

5.4 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de gangbare daarvoor ingeplande tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft De Timmerspecialist enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever De Timmerspecialist bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en deze zaak door De Timmerspecialist schriftelijk is bevestigd. 

5.5 Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met De Timmerspecialist voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt of indien tijdens de uitvoering van een opdracht of na afloop daarvan mocht blijken dat opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt of heeft achtergehouden, heeft De Timmerspecialist het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of 

rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan De Timmerspecialist verschuldigd is, wordt direct opeisbaar. 

5.6 De Timmerspecialist is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden, indien zulks naar de mening van De Timmerspecialist een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert. 

5.7 De Timmerspecialist verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel. 

5.8 Indien tijdens de uitvoering van een door De Timmerspecialist aangenomen opdracht blijkt, dat tengevolge van aan De Timmerspecialist onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft De Timmerspecialist het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging meer of minder gemaakte kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door De Timmerspecialist reeds verrichte, maar 

van uiteindelijk van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden. 

5.9 Indien opdrachtgever materialen of gereedschappen van De Timmerspecialist, nodig voor de uitvoering van de opdracht onder haar hoede heeft, is opdrachtgever verantwoordelijk voor deze materialen en gereedschappen. Bij vermissing of beschadiging heeft De Timmerspecialist het recht dit aan opdrachtgever in rekening te brengen. 

5.10 Opdrachtgever zal voor de uitvoering van de opdracht benodigde zaken zoals elektriciteit, gas en water om niet beschikbaar stellen, evenals eventueel andere aanwezige hulpmiddelen.  

5.11 Wanneer een door De Timmerspecialist geleverd project door opdrachtgever juridisch en/of economisch in gebruik is genomen wordt dit project geacht te zijn opgeleverd. 

5.12 Een project wordt geacht te zijn opgeleverd indien de opleverlijst is afgegeven en voor akkoord is ondertekend door opdrachtgever. 

6. OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN 

6.1 Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door toedoen van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, is opdrachtgever verplicht De Timmerspecialist over het reeds voldane gedeelte van de opdracht naar evenredigheid te betalen, alsmede voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten aan De Timmerspecialist te voldoen. 

6.2 De met De Timmerspecialist overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. 

6.3 Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht (onder overmacht wordt onder meer verstaan: ziekte, arbeidsongeschiktheid, extreme weersomstandigheden, zoals wind en vorst, oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan De Timmerspecialist door 

derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan De Timmerspecialist van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden. 

6.4 Ingeval van overmacht zal De Timmerspecialist daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat is opdrachtgever gerechtigd de desbetreffende opdracht te annuleren mits de opdrachtgever hiervan schriftelijk aan De Timmerspecialist kennis geeft. Onverminderd het recht van De Timmerspecialist om binnen vier weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de desbetreffende opdracht alsnog uit te voeren. Opdrachtgever kan vorderen dat De Timmerspecialist omgaand uitspraak doet of zij al dan niet van dit recht gebruik wenst te maken. Dit alles echter met de verplichting om aan De Timmerspecialist het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden. 

7. KLACHTEN EN GARANTIE 

7.1 Klachten zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk. De Timmerspecialist is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van De Timmerspecialist als bindend. 

7.2 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie. 

7.3 Opdrachtgever zal alle door De Timmerspecialist voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door het verstrekken van monstermateriaal, adresmateriaal, telefoonnummers en/of door De Timmerspecialist in de gelegenheid te stellen ter plaatse, of bij prospect of anderszins benaderde adressen telefonisch een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie. 

7.4 Indien De Timmerspecialist een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de geoffreerde prijs te verlenen. In het eerstgenoemde geval zal de opdrachtgever op verzoek van De Timmerspecialist de ondeugdelijk bevonden goederen franco aan haar retourneren. 

7.5 De Timmerspecialist aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken. 

7.6 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft De Timmerspecialist niet, met name zal De Timmerspecialist in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte schade of andere gevolgschade, van de opdracht. 

7.7 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveranties niet op. 

7.8 Gebreken aan een kleine hoeveelheid van geleverde goederen geven niet het recht tot afkeuring van de gehele partij. Als kleine hoeveelheid wordt maximaal 5% van de totale hoeveelheid beschouwd. 

7.9 Op geleverde goederen is De Timmerspecialist nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken dan de door de fabrikant van de geleverde goederen aan De Timmerspecialist verstrekte garantie. Alle andere garantiebepalingen zal De Timmerspecialist in haar offerte c.q. opdrachtbevestiging vermelden. 

7.10 De Timmerspecialist is nimmer gehouden garantie te verstrekken op reparatie aan goederen welke door derden zijn aangebracht, geleverd en/of geplaatst, tenzij anders is overeengekomen. 

7.11 Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken van de door De Timmerspecialist geleverde goederen en/of diensten zijn geen klachten mogelijk, anders dan bij directe levering. 

7.12 Voorafgaande aan elke procedure nemen partijen op zich alles in het werk te stellen om tot een onderlinge regeling van iedere onenigheid en/of geschil te komen, die kunnen ontstaan met betrekking tot en/of beroep op, de uitvoering van de garantie. 

7.13 Opdrachtgever zal nimmer uit hoofde van klachten of gebreken ontbindingen van een overeenkomst kunnen vorderen. 

7.14 Uitsluitingen van garanties 

De garantie is niet van toepassing, indien er gebreken en/of schade ontstaat door: 

onjuist onderhoud 

onjuist gebruik 

moedwillige nalatigheid 

storm (= wind met grotere windsnelheid dan 20 m/sec.) brand, bliksem, overstromingen, 

natuurrampen en ontploffingen, schade door derden, vandalisme of elke vreemde oorzaak. 

abnormale milieuverontreinigingen, welke inhouden doch zich niet beperken tot agressieve 

atmosfeer, schadelijke gassen, dampen en/of chemicaliën. 

zouthoudende atmosfeer of elk ander contact met zout water. 

buitensporige temperaturen, welke niet worden veroorzaakt door het klimaat. 

gebreken van bouwkundig aard, waaronder begrepen werking van de constructie en/of 

verlies van samenhang van de ondergrond. 

8. AANSPRAKELIJKHEID 

8.1 De Timmerspecialist draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen. In geval van aansprakelijkheid is De Timmerspecialist nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan het factuurbedrag (exclusief BTW) van de te verrichten werkzaamheden, of een evenredig deel daarvan. In geval De Timmerspecialist voor de betreffende schade is verzekerd, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar zal worden uitgekeerd krachtens de polissen (bijvoorbeeld de WA-bedrijfspolis en/of Carpolis). 

8.2 Opdrachtgever is gehouden De Timmerspecialist schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen De Timmerspecialist instellen ter zake van schade ontstaan door of met de De Timmerspecialist geleverde diensten. 

8.3 Indien een opdrachtgever tot uitvoering voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen optreedt, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. 

8.4 De Timmerspecialist behoudt zich het recht voor om communicatie met opdrachtgever en derden mede te mogen voeren door gebruikmaking van communicatiemiddelen als bijvoorbeeld Internet, E-mail en GSM; voor inbreuk daarop door derden kan De Timmerspecialist niet instaan. Voor eventueel als gevolg van een dergelijke inbreuk op de communicatie door opdrachtgever geleden of te lijden schade is De Timmerspecialist niet aansprakelijk. 

8.5 Adviezen worden door De Timmerspecialist naar beste weten en te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeide uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen. 

8.6 Evenmin aanvaardt De Timmerspecialist enige aansprakelijkheid voor fouten of 

onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door opdrachtgever van niet correcte gegevens, alsmede ten gevolge van het niet verwerken van gegevens welk niet uitdrukkelijk aan De Timmerspecialist zijn medegedeeld of ter hand gesteld. 

8.7 In geen geval zal De Timmerspecialist verantwoordelijk zijn voor directe of indirecte 

schade, ontstaan, anders dan tengevolge van opzet of grove schuld door opdrachtgever te bewijzen. 

8.8 De Timmerspecialist is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst van opdrachtgever of cliënt van opdrachtgever.  

8.9 De Timmerspecialist aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vervuilde grond, 

verborgen asbest en/of andere chemicaliën, hetzij bij het aannemen, uitvoeren of uitbesteden van werken. 

8.10 Indien De Timmerspecialist materieel of gereedschappen uitleent aan derden, aanvaardt De Timmerspecialist geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door gebruiker, aan wie het materieel en/of gereedschap is uitgeleend. 

8.11 De Timmerspecialist aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor wanden, plafonds of andere reeds bestaande onderdelen die ongerechtigheden bevatten, welke een nadelige invloed kunnen hebben op het resultaat van de door De Timmerspecialist geleverde werkzaamheden. 

8.12 De Timmerspecialist aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, indien er uitzetting, krimp en/of naadvorming optreedt veroorzaakt door te droge lucht en/of overdadige vochtigheid, bij het niet voldoende ventileren van de ruimte(n) waarin de werkzaamheden zijn verricht.  

8.13 De Timmerspecialist dient in alle gevallen in staat te worden gesteld, klachten en/of claims afdoende op te lossen. Indien een locatie zodanig is opgeleverd, dat een klacht niet meer te constateren is, wordt deze klacht niet ontvankelijk verklaard. 

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD/COPYRIGHT 

9.1 Het eigendom van de te leveren goederen gaat niettegenstaande de feitelijke aflevering eerst op opdrachtgever over, indien deze alle navolgende verplichtingen uit alle met De Timmerspecialist gesloten overeenkomsten is nagekomen: 

De tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde goederen zelf; 

De tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst (en) door De Timmerspecialist verrichte of te verrichten diensten; 

Eventuele vorderingen wegens niet nakoming door opdrachtgever van 

(een)overeenkomst(en). 

9.2 De Timmerspecialist is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen bij opdrachtgever of diens houders weg te (doen) halen, indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens De Timmerspecialist niet nakomt. Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 500,00 (zegge: vijfhonderdeuro) voor elke dag dat hij in gebreke blijft. 

9.3 Het is De Timmerspecialist toegestaan foto’s te maken van het werk, al dan niet verstrekt door derden, en deze foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden. 

9.4 De Timmerspecialist behoudt het auteursrecht van de door haar ontworpen c.q. tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen en calculaties, ook wanneer opdrachtgever hierop een opdracht geeft. 

9.5 Opdrachtgever verplicht zich de geleverde ontwerpen, documentatie, tekeningen, schetsen en calculaties slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook handelen of nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen beschikken. 

9.6 Ontwerpen, modellen, tekeningen, werkwijze, adviezen, etc. afkomstig van De Timmerspecialist of getoond op de website van De Timmerspecialist worden en blijven 

zowel voor en/of tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van De Timmerspecialist, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de ontwerpen, tekeningen, werkwijzen, adviezen etc., van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derden. De uitoefening van deze rechten, openbaringen of overdrachten van gegevens daaronder begrepen, is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan De Timmerspecialist voorbehouden. 

10. BETALINGEN 

10.1 Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van De Timmerspecialist daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling, c.q. betaling in termijnen vorderen. De Timmerspecialist is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen. 

Indien partijen via de Omschrijving Werkzaamheden niet anders zijn overeengekomen, worden de volgende termijnbetalingen overeengekomen: 

  1. 10% aanneemsom voor aanvang werkzaamheden; 
  1. 25% na uitvoering 25% van het werk; 
  1. 25% na uitvoering 50% van het werk; 
  1. 25 % na uitvoering 75% van het werk; 
  1. 10 % bij oplevering; 
  1. 5% na afronding eventuele opleverpunten. 

De bepaling welk percentage van het werk is uitgevoerd, is exclusief voorbehouden aan de Opdrachtnemer. 

Ingeval van wijzigingen van het werk na oorspronkelijke opdrachtverstrekking is Opdrachtnemer bevoegd om voor het meerwerk dat daaruit voortvloeit een separate factuur of voorschotfactuur bij Opdrachtgever in te dienen.  

10.2 Alle betalingen dienen te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum voor particulieren en binnen dertig dagen na factuurdatum voor bedrijven, netto zonder enige aftrek in Euromunt, tenzij anders overeengekomen. 

10.3 Indien in een langere kredietgeving dan acht c.q. dertig dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand. Indien en voor zover de verschuldigde wettelijke rente hoger of lager is dan het hiervoor genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend. 

10.4 Alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke De Timmerspecialist moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen ten minste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 125,00. (Zegge: honderdvijfentwintigeuro). 

10.5 Indien opdrachtgever de opdracht in onderaanneming door De Timmerspecialist doet uitvoeren, zal opdrachtgever op eerste verzoek van De Timmerspecialist zijn uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan De Timmerspecialist cederen. 

Opdrachtgever verleent De Timmerspecialist reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan. 

10.6 Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn in lid 2 van dit artikel is bepaald, heeft De Timmerspecialist het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling, of een door De Timmerspecialist te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet. 

10.7 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die werkzaamheden of andere werkzaamheden niet op. 

10.8 Indien termijnbetalingen tussen partijen is overeengekomen dient deze telkens en niet later te betalen dan veertien dagen nadat De Timmerspecialist de desbetreffende termijnfactuur conform de overeenkomst aan de opdrachtgever heeft verstuurd, c.q. toegezonden (tenzij in de opdracht een andere termijn is genoemd, dan geldt die termijn). Indien de opdrachtgever met de termijnbetaling in gebreke blijft, is De Timmerspecialist gerechtigd het desbetreffende werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde betalingstermijn is voldaan. Indien de opdrachtgever veertien dagen in gebreke is met betalen, is De Timmerspecialist gerechtigd de overeenkomst te ontbinden (middels een email aan opdrachtgever) en is opdrachtgever alle door de Timmerspecialist geleden schade aan hem verschuldigd. Deze schade bestaat in ieder geval uit de niet door opdrachtgever aan De Timmerspecialist  betaalde termijnen.  

11. AANVULLENDE VOORWAARDEN 

11.1 De opdrachtgever verplicht zich het voor de werkzaamheden benodigde water, elektriciteit en gas kosteloos ter beschikking te stellen. 

11.2 De opdrachtgever verplicht zich vrije toegang c.q. doorgang te verlenen ten behoeve van de te verrichte werkzaamheden. Tevens dient opdrachtgever zorg te dragen dat de ruimte(n) wind en tochtvrij zijn. 

11.3 De Timmerspecialist aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan schilderwerk kozijnen waarvan de verf loslaat bij het verwijderen van de beschermende tape welke wordt aangebracht t.b.v. van de te verrichte werkzaamheden. 

11.4 Ingeval De Timmerspecialist een opdracht krijgt voor het maken van een schaderapport en de opdracht daarna niet aan haar wordt verstrekt, is De Timmerspecialist gerechtigd 10% van het schadebedrag in rekening te brengen aan opdrachtgever. 

11.5 De Timmerspecialist kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor verstopping van het riool c.q. afvoer kanalen. 

11.6 De Timmerspecialist kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor de keuze van de opdrachtgever van een niet aangepast materiaal en/of een niet aangepaste afwerking in het licht van een later gebruik of aanwending van het aangekochte materiaal. De opdrachtgever beslist volstrekt autonoom welk product en welke afwerking hij wenst zonder dat bij het niet gewenste resultaat van 

het eindproduct opdrachtgever De Timmerspecialist aansprakelijk kan stellen. 

11.7 Indien De Timmerspecialist werkzaamheden als onderaannemer uitvoert, dient 

opdrachtgever zorg te dragen voor afvalcontainers, welke geschikt zijn voor het scheiden van afval en/of restmateriaal. Particulieren dienen zelf zorg te dragen voor het afvoeren van restmaterialen, tenzij anders is overeengekomen. 

11.8 De Timmerspecialist draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag dat in het desbetreffende geval door de Carpolis verzekering wordt uitgekeerd. 

11.9 Een opdracht van welke aardt ook eindigt met de dood van de opdrachtnemer, alle uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen van opdrachtnemer komen bij de dood van opdrachtnemer te vervallen en zullen nimmer over gaan op de erfgenamen van opdrachtnemer. 

11.12 Indien opdrachtgever een Carpolis voor een betreffend project afsluit, zal De Timmerspecialist automatisch meeverzekerd zijn en kan het eigen risico van de Carpolis niet op De Timmerspecialist verhaald worden. 

12. GESCHILLEN 

12.1 Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat zulks het geval is. 

12.2 Op alle overeenkomsten en transacties van De Timmerspecialist met opdrachtgever is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. 

12.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen. 

13. SLOTBEPALING 

13.1 In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij De Timmerspecialist.